– Αναλυτικός φορολογικός έλεγχος των βιβλίων
– Υπεραξίες
– Φόρος εισοδήματος
– Δηλώσεις νομικών προσώπων ( Ο.Ε – Ε.Ε – Α.Ε – Ε.Π.Ε – Κοινοπραξίες )
– Έκδοση οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμοί – Γενική Εκμετάλλευση – Αποτελέσματα χρήσης – Απογραφές )
– ΦΠΑ ( Περιοδικές – Εκκαθαριστικές )
– Συγκεντρωτικές καταστάσεις
– Υποβολές μέσω Internet